ZÁleží nám na světě kolem nás

Udržitelný rozvoj má jeden základní cíl – uspokojení dnešních potřeb takovým způsobem, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací. To znamená optimálně sladit hospodářský rozvoj, sociální pokrok a respekt k životnímu prostředí. Chovat se odpovědně vůči lidem, zachovávat přírodní zdroje a minimalizovat dopady lidské činnosti na okolní prostředí.

Ekonomické aspekty

 • Efektivita výroby, racionální využívání surovin
 • Výroba kvalitních produktů, zajištění dlouhé životnosti výrobků
 • Vytváření inovací, vývoj produktů s ohledem efektivní využití surovin a energií
 • Přísná kritéria vstupních, výstupních i procesních kontrol
 • Systémová řešení a výroba produktů na míru
ekologie-strecha-fatrafol

Environmentální aspekty

 • Zodpovědné zacházení se surovinovými i energetickými zdroji, snižování spotřeby energií
 • Minimalizace vzniku odpadu, třídění odpadu
 • Interní recyklace surovin, zpětný odběr materiálů, využívání recyklátů při výrobě produktů
 • Snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí, snižování emisí
 • Splnění všech zákonných požadavků, pravidelné provádění auditů a certifikací
zavody-brusle-fatra-sponzoring-napajedla

Sociální aspekty

 • Vytváření příznivých pracovních podmínek, zajištění bezpečnosti práce
 • Vzdělávání, odborná příprava a profesní rozvoj zaměstnanců
 • Zajištění spokojenosti našich zaměstnanců, podpora osobní zodpovědnosti
 • Podpora společenské angažovanosti, kulturních, sportovních a sociálních aktivit
 • Posilování týmového ducha a sdílení hodnot společnosti

Vývoj a konstrukce hydroizolačních systémů

Základem produkce výrobků v souladu s principy udržitelnosti je vlastní oddělení výzkumu a vývoje. K úspěšnému naplňování cílů udržitelnosti využíváme zkušenosti našich specialistů a moderní přístrojovou techniku. Díky tomu jsme schopni vyvíjet směsi, navrhovat i ověřovat konstrukce a přizpůsobovat vlastnosti výrobků tak, aby odpovídaly nárokům konečné aplikace. Výsledkem naší práce jsou produkty s důrazem na ecodesign a kvalitu. Většinu našich hydroizolačních fólií nabízíme v rámci kompletních aplikačních systémů, tj. včetně pomocných a doplňkových materiálů, s doporučeným a ověřeným způsobem aplikace. Díky tomu jsme schopni nabídnout řešení hydroizolací s dlouhodobou funkčností a životností.

Recyklace

V našich výrobcích využíváme v maximální míře jak interní technologické odpady, tak i externí recykláty, čímž výrazně snižujeme spotřebu primárních surovin. Pro využití interních technologických odpadů používáme vlastní zpracovatelské technologie (drcení, separace, regranulace), které neustále rozšiřujeme. Tyto technologie nám umožňují maximální využití interních odpadů i s podílem výztužných materiálů jako jsou PES a skleněná vlákna. Naše výroba hydroizolačních fólií je díky tomu bezodpadová. Kromě toho našim zákazníkům nabízíme možnost zpětného odběru odřezků a nespotřebovaných zbytků z pokládky izolačních fólií. Takto zpětně odebraný materiál pomocí naší technologie upravujeme pro opětovné využití v nových výrobcích.

Spolehlivá řešení

Konstrukce výrobků a jejich vlastnosti splňují nejen požadavky příslušných norem pro fyzikálně mechanické a další vlastnosti, ale velký důraz klademe na dlouhou životnost izolačních fólií, což významně přispívá ke snížení spotřeby surovinových zdrojů. 
Nabízíme kompletní systémové řešení, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám daného projektu. Toto řešení je ekonomické a usnadňuje práci při navrhování a realizaci staveb.

Systémy FATRAFOL zahrnují prakticky všechny druhy izolačních fólií, včetně fólií pro moderní ekologické a energeticky úsporné stavby a fólií s environmentálními benefity:

 • izolační fólie pro systémy chladných střech, tzv. cool roofs – bílé provedení horní vrstvy fólie přispívá ke snížení teploty střechy a redukci nadměrného zahřívání budov,
 • systémy zelených střech – přírodní klimatizace budov, prodlužují životnost izolace a omezují tvorbu tepelných ostrovů v městské zástavbě,
 • izolační fólie pro zadržování vody v krajině – jezírka, rybníky, biotopy a nádrže, pomáhají zmírnění sucha a zlepšení lokálního prostředí,
 • izolační fólie pro ochranu staveb proti vodě, zemní vlhkosti či radonu – izolace domů i průmyslových objektů a tunelů zajišťují funkčnost a prodlužují životnost,
 • speciální fólie pro ochranu staveb a zejména půdy v okolí objektů proti chemickým látkám – záchytné a havarijní jímky, izolace zemědělských staveb apod.

Aplikační podpora

Podmínkou kvalitní a dlouhodobé funkčnosti našich hydroizolačních fólií je správná aplikace, proto rozsáhlé zkušenosti našich aplikačních specialistů sdílíme s našimi zákazníky prostřednictvím specializovaných školení, odborného poradenství a průběžné technické podpory.


ČLENSTVÍ A CERTIFIKACE

Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.

VinylPlus

Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.

EPD

Máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu, což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během životního cyklu.