Setkání členů Sdružení pro ploché střechy

Členové Sdružení pro ploché střechy se sešli 18.1. 2018 v Davídkově, kde zhodnotili činnost sdružení v minulém roce a stanovili si úkoly pro rok 2018.
Hlavními prioritami sdružení je vzájemná spolupráce v oblasti plochých střech a podpora systémového řešení ploché střechy. Je připraven elektronický  generátor pro kompletní návrh skladby systémové ploché střechy, který bude veřejně přístupný na webových stránkách sdružení http://www.systemovaplochastrecha.cz/ v průběhu roku. Bude sloužit projektantům a realizátorům pro správný návrh ploché střechy s jednotlivými materiály ve skladbě spolu s možností variantních řešení, včetně doporučené tloušťky tepelné izolace dle ČSN/STN 73 0540 (Tepelná ochrana budov).

Sdružení pro plochou střechu vstoupí jako řádný člen do Cechu strechárov Slovenska a ve spolupráci s Cechem uskuteční na Slovensku odborné semináře zaměřené na problematiku plochých střech při návrhu a realizaci.

Vydaná brožura bude doplněna o doporučené skladby střech a požadavky pro trapézové plechy.