Fatra testuje výrobky na Antarktidě

Je to již dvanáct let, co je vědecká stanice Johanna Gregora Mendela, ležící na pobřeží ostrova Jamese Rosse v Antarktidě, provozována Masarykovou univerzitou v  Brně. Ale teprve od roku 2014 má nové poslání. Vedle geografických, biologických a klimatologických studií zde započalo zkoumání polymerních látek. Proč právě polymery a  Antarktida? Testy na povětrnostní stárnutí plastů se nejčastěji provádí v zemích s vysokou intenzitou slunečního svitu a  relativně vysokými denními teplotami. Na rozdíl od nich poskytuje Antarktida podmínky zcela odlišné. Typické pro Antarktidu je mnohonásobné střídáním teplot, od 10 °C nad nulou až po méně než -30 °C, s omezeným tokem světelného záření během polární zimy a  především pak několikanásobně zvýšeným podílem UV záření, jež je způsobeno tzv. ozonovou dírou. Nezanedbatelnou roli zde hrají i faktory fyzikální – větrem unášené částice ledu a písku o rychlosti až 150 km/hod. Tyto podmínky jsou zajímavým prostředím pro systematický a  dlouhodobý výzkum chování polymerů ve zcela ojedinělých klimatických podmínkách, což ve zkušebnictví plastů není dosud vůbec využito. Právě díky této specifické antarktické kombinaci vlivů, které přirozeně způsobují stárnutí polymerů, se tým složený ze zástupců společnosti Fatra, CEITEC, Vysokého učení technického v  Brně a  Masarykovy univerzity v Brně rozhodl zahájit studii i na vybraných výrobcích společnosti Fatra. Proto byla počátkem roku 2015 odeslána do Antarktidy série vzorků polymerních materiálů, která by měla co nejvíce poodhalit možnosti cíleného testování ve specifických arktických podmínkách. Pro tuto studii byly mimo vzorky CEITEC vybrány rovněž dva typy střešních izolačních fólií vyrobených z  PVC (FATRAFOL 810) i  poněkud méně tradičního materiálu TPO (FATRAFOL P 918). Tyto materiály byly vybrány proto, že jsou oba ve stavebnictví široce využívány a  bylo by značným přínosem vědět více o  principu jejich degradace ve specifických podmínkách Antarktidy. Aby bylo možné degradaci polymerů porovnat, je vedle tzv. antarktických vzorků průběžně sledována i referenční sada fólií, která byla exponována v Brně – v typicky středoevropských podmínkách velkého města. První výsledné vzorky z  expozice obou střešních hydroizolačních fólií jsme měli k dispozici po 13 měsících od vystavení na Antarktidě. Vzhledově jsou vzorky „jako nové“. Výsledky hodnocených změn jsou po takto relativně krátké době jen málo prokazatelné, celý projekt však bude trvat 10 let. Výsledkem komplexního experimentu bude skutečný obraz o degradaci materiálů na bázi PVC a TPO v přirozených podmínkách Antarktidy. Výsledky napomohou k  získání materiálového know-how, ale i  cesty pro vývoj metodiky laboratorního hodnocení UV stability, což v  konečném důsledku povede ke kvalifikované předpovědi životnosti polymeru v  různých klimatických podmínkách. Více fotografií naleznete ve fotogalerii na stránkách polárního výzkumu na Masarykově univerzitě.
Polární stanice na Antarktidě