Dotaz:

Vážený pán Zátopek, prosím o informáciu, kde vo Vašich technických predpisoch máte uvedené požiadavky na rovinnosť a sklon podkladu pri rekonštrukciách plochých striech s asfaltovou krytinou. Existujúca strecha je zle vyspádovaná a sú na nej značné nerovnosti. Dodávateľ chce na strechu položiť tepelnú izoláciu z polystyrénu a na to fóliu Fatrafol. Tvrdí, že pri použití tejto krytiny môže na streche stáť voda. Prosím tiež o odporučenie, z akých konkrétnych materiálov (typ fólie a tepelnej izolácie) by mala byť strecha vyskladaná. Ďakujem. L. Mihálik

Odpověď:

Dobrý den pane Mihálik,

přesně definovanou nerovnost pro podklady střešních povlaků při rekonstrukcích v našem Konstrukčním a technologickém předpisu FATRAFOL-S uvedenou nemáme. Geometrickou rovinnost podkladu máme uvedenou na str. 27, čl. 3.3.1.1 Požadavky na podklad u nových střešních plášťů a to podle již neplatné ČSN 73 1901 z roku 1999. Tato hodnota činila +5(-5) mm/ na 2 m lati.

V současné, platné ČSN 73 1901 z 2/2011 není dokonce ani tato hodnota uvedena. Odvolávka je na jen na spádování podkladu při rekonstrukcích kde je doporučený spád 3% ( při tomto spádu se již netvoří klauže vody). Pokud původní povrch má spádování menší než 3% jsou přípustné lokální kaluže do 10 mm.
Při této situaci je nutné dimenzovat vodotěsnící vrstvu pro namáhání tlakovou vodou a zajistit ošetření všech takto namáhaných svarů pojistnou zálivkou Z-01.

Tvorba kaluží není doporučena při dodatečném zateplení či přespádování původního pvrchu. Dlužno podotknout, že tato doporučení jsou obsažena v ČSN. Pro slovenskou republiku platí Slovenská státní norma nebo relevantní unijní technický předpis.

Skladba střešního pláště je závislá od požadavku na tepelnou ochranu budov ( tloušťka podle tepelně technického posouzení) a způsobu užívání střešního pláště ( pocházená, nepocházená střecha, terasa atd.), případně na dalších aspektech požadovaných nebo stanovených technickými předpisy. Pro běžně navrhovaný, nepochůzný střešní plášť je doporučená skladba (od interiéru k exteriéru) tato:

nosná konstrukce-původní střešní povlak
obnovená nebo nová parotěsnící vrstva – asfaltový parotěsnící pás s AL vložkou tepelně izolační desky z EPS 100(150) S stabil kladené ve dvou vrstvách se samostatnou stabilizací proti sání větru separační a expanzní vrstva ze skleněného rouna min. gramáže 120g/m2 (např. U-120) vodotěsnící vrstva z fólie Fatrafol 810/V tl. 1,5 mm

Způsob stabilizace proti vnitřním i vnějším silám je dán kvalitou kotevní vrstvy a jejím umístěným v konstrukci.
Pro tuto skladbu je vystaven protokol s klasifikací B roof t3.

Jelikož se Konstrukční a technologický předpis Fatrafol-S odvolává na českou legislativu, měla by při zpracování povlakových krytin podle tohoto předpisu platit ČSN pokud není v rozporu s národní normou SR nebo není výrazně mírnější v technických požadavcích.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,a.s, Napajedla