Dotaz:

Dobrý denObracím se na Vás se žádostí o konzultaci řešení problému se spodní tlakovou vodou.V roce 2010 jsme vybudovali sklep pomocí tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm. Jako izolace proti zemní vlhkosti je z vnější strany provedena hydroizolace 1x modifikovaným pásem Charbit.Během zimních měsíců došlo k zvýšení hladiny spodní vody a došlo zřejmě k uvolnění spoje v hydroizolaci a vzniku průsaku do sklepních prostor.Požadavek zákazníka je na suché sklepní prostory. V rámci snahy vyhovět jeho požadavku se na Vás obracíme se žádostí o navržení způsobu provedení izolace proti tlakové vodě, jejíchž výše je ke dnešnímu dni cca.150 mm nad úroveň podlahy v suterénní místnosti.Součastně by jsme potřebovali dořešit napojení nové hydroizolace na vložený svařený pás z živičné lepenky, umístěný pod prefabrikovanými prvky stropní konstrukce. Předem děkuji, s pozdravemVáclav Vlk

Odpověď:

Dobrý den pane Vlk,

pro kvalifikované navržení nové povlakové hydroizolace bychom potřebovali monohem více informací o stavebním objektu. Z vašeho popisu je zřejmé, že původní hydroizolace z asfaltových pásů je pro daný druh hydrofyzikálního namáhání nedostatečná. Podle ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb-Základní ustanovení je doporučená min. kvalita hydroizolace pro danou kategorii hydrofyzikálního namáhání 2 x asfaltový pás z výztužnou vložkou.

Pokud v původní PD byla předepsána hydroizolace pouze proti vodě prosakující přilehlým pórovitým prostředím, je původní provedení v pořádku.

Přesná detekce netěsnosti hydroizolace ( dále jen HI) je po překrytí následnými vrstvami velmi obtížná. Předpokládám, že není známa ani orientační lokace poruchy těsnosti HI ( stěnové konstrukce/podlahové konstrukce).

Pokud nelze spolehlivě určit příčinu poruchy, je nutné sanovat její důsledky. V praxi to znamená postupovat od technicky nejjednodušších a cenově nejvýhodnějších řešení ke složitějším, vedoucím k dosažení uspokojivého stavu.

  1. Je možné gravitační oddrenážování objektu případně odvedení vody pomocí pohotovostní čerpací soupravy ( pokud se zvýšená hladina spodní vody objevuje pouze nahodile) ? Pokud ano, postupujte podle ověřených technologií a doporučenými materiály ( návrh by měl zpracovat zkušený projektant s dopracováním způsobu a četnosti kontrol funkčnosti a s možností obnovení funkčnosti gravitační drenáže.
  2. Pokud tento způsob nelze aplikovat, je možné provedení nové HI z vnitřní strany objektu. To představuje instalaci povlakové HI v celé podlahové ploše s podřezaním vnitřních nosných i rozdělovacích stěnových konstrukcí a převedení HI na svislé obvodové stěny do úrovně + 150 mm nad maximální dosaženou úroveň hladiny vody v suterénu objektu. Ukončení HI je nutno provést vodotěsně na odvodový úchytný prvek pod povrchovou úpravu.
  3. Nově provedenou HI musíme proti namáhání hydrostatickým tlakem sevřít dostatečně hmotnou konstrukcí např. z betonové mazaniny tl. cca 150 mm. Pak musíme přihlédnout ke snížení světlé výšky v suterénu objektu a tím využitelnosti těchto prostor pro navržený způsob užívání.
  4. Zamezení kapilárnímu vzlínání vody do stěnových konstrukcí touto úpravou však nezabráníme. Proto je nezbytné provedení uzavíracího HI bloku suterénních obvodových štěn vhodným materiálem např. XYPEX ( vhodnost použití a způsob aplikace je nutné konzultovat s odbornou firmou zabývající se tímto druhem sanací vlhkého zdiva). Rovněž ošetření navazující stěnové konstrukce na HI blokem musí být provedeno jako “ sanační “ .
  5. Výše uvedená opatření řeší důsledky poruchy HI ve vodorovné ploše nebo v napojení vodorovná HI /svislá HI. Pokud je porucha těsnosti ve svilé HI bude toto řešení neúčinné.
  6. Pokud by byl vznesen požadavek na komplexní řešení důsledků poruchy HI, znamenalo by to provedení nového povlaku např. z fólie PVC-P jak v ploše vodorovné ( podle bodu 2), tak svislé s podřezáním obvodových suterénních stěn a převedením HI povlaku nad úroveň UT o 300 mm. Toto řešení je ekonomicky nejnáročnější, vyloučí však při dodržení konstrukčních zásad, opakování problému s tlakovou vodou.
  7. Pro zvýšení hydroizolační bezpečnosti objektu doporučujem účelně kombinovat hydroizolační opatření např. odvedení srážkových a povrchových vod od objektu, provedení terénních úprav (příkopů, studní apod. ke snížení hladiny spodních vod či zadržení přívalových vod).
  8. V žádném případě nelze definitivně určit nejvodnější způsob sanace HI bez místního šetření. Doporučuji obrátit se na nejbližší regionální zastoupení naší společnosti ( www.fatrafol.cz) a dohodnout s techniky prohlídku objektu.
  9. Co se týče napojení HI fólie na asfaltový pás, je možno použít pás fólie Ekoplast 806 tl. 1,5 mm v šíři cca 300 mm, který je vhodný pro styk s ropnými látkami. Upřesnění způsobu provedení spoje bude rozumné řešit přímo v in situ při místním šetření.

Bohužel, neznám jednuduché a levné řešení ( mimo bod 1), které bych pro Vás měl k dispozici. Sanace poruch takového rozsahu je vždy o hledání kompromisu.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra,.a.s., Napajedla