Dotaz:

Dobrý den,potřebovala bych poradit ohledně vody ve sklepě. Při každém větším dešti nebo sněhu máme vytopenou kotelnu, která je v zapuštěném přízemí domu, nevím jestli se vyjadřuji přesně, prostě byt máme ve zvýšeném přízemí. Bydlíme v blízkosti rybníku a potoku, takže vody v okolí dost a okolo domu poměrně velký pozemek. Takže při deštích se pozemek nasákne a voda teče přes základy do kotelny. Vykopali jsme cihelnou podlahu a chceme dělat betonovou, ae máme strach co to udělá pak, abychom nezpůsobili ještě větší problém než máme. A hlavně co to dělá se základy domu, když každou zimu promrzají a jaou nasáklé vodou.

Odpověď:

Dobrý den paní Krtková,

Váš problém nelze řešit pouze vybouráním původní podlahy v suterénu domu, ale souborem opatření. Jelikož hladina podzemní vody je nad úrovní podlahy suterénu, bude nutné navrhnout hydroizolaci proti vodě tlakové.
Zajištění objektu je možné v podstatě 2 způsoby:

1. sanace základového zdiva z prostého betonu krystalizující injektážní látkou např. XYPEX s doplněním vyztužené podkladní betonové mazaniny z vodostavebního betonu v ploše vnitřního půdorysu domu, vložením hydroizolace z fólie PVC tl. min. 1,5 mm, např, Fatrafol 803/S v jedné vrstvě s podkladní a ochrannou geotextilií min. 300g/m2 a uzavřením hydroizolačního souvrství vyztuženou podlahovou železobetonovou deskou potřebné tloušťky (tloušťka desky musí být stanovena podle zjištěného hydrostatického namáhání konstrukce podlahy). Převedení vodorovné izolace musí být provedeno min. 300 mm nad novou úrověň podlahy na obvodové stěny suterénu. Podmínkou je provedení celistvé hydroizolace v celé ploše půdorysu domu tzn. i pod všemi rozdělovacími příčkami a nosnými stěnami vnitřního půdorysu domu.

2. Provedení dodatečné hydroizolace spodní stavby proti vodě tlakové ze stejného druhu fólie (Fatrafol 803/S tl. 1,5 mm) včetně svislých obvodových suterénních stěn s kompletním podřezáním domu jako u varianty č. 1. To vyžaduje postupné odkopání celého obvodu domu, podřezání obvodových i vnitřních stěnových konstrukcí a provedení pasivního sevření vodorovné hydroizolace proti tlakům podzemní vody (viz bod č. 1.).

Obě tyto varianty jsou poměrně náročné na realizaci i náklady s nimi spojené. Navíc je možné, že potřebná tloušťka nové podkladní a podlahové vrstvy sníží světlou výšku suterénu natolik, že nebude vyhovovat provozu v něm.

Alternativně bych zkusil prověřit funkčnost nákladově nejméně náročného řešení, které spočívá v instalaci pohotovostní čerpací jednotky (čerpadlo s polovákovým spinačem) do sběrné jímky a vyčerpanou vodu odvádět spolehlivě do odvodňovacího potrubí a pakliže to spádové poměry terénu dovolí, do kanalizace či recipientu. Hrozí však riziko vytvoření cirkulace vody při příliš masivním přítoku a dlohodobé činnosti čerpací soupravy se všemi negativními důsledky.

Pro stanovení nejvhodnějšího způsobu je nezbytné provést hydrogeologické posouzení pozemku, příčinu a množství prosakující vody a podle toho tento navrhnout. Proto doporučuji obrátit se na odbornou firmu v regionu, která se touto problematikou zabývá a je schopná posouzení, případně sanaci zajistit.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací
Fatra, a.s., Napajedla